ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ปีงบประมาณ 2567

ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ปีงบประมาณ 2567

MOIT1   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     

MOIT1.1.1 |MOIT1.1.2 | MOIT1.1.3MOIT1.1.4

MOIT1.2.1 |MOIT1.2.2 | MOIT1.2.3

MOIT2   หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 

MOIT2.1.1(1) |MOIT2.1.1(2)|MOIT2.1.2(1)|MOIT2.1.2(2)|MOIT2.1.3|MOIT2.1.4|

MOIT2.1.5 (1)|MOIT2.1.5(2)|MOIT2.1.5(3)|MOIT2.1.6(1)|MOIT2.1.6(2)|MOIT2.1.7(1)|

MOIT2.1.7(2) |MOIT2.1.8(1)|MOIT2.1.8(2)|MOIT2.2(1)|MOIT2.2(2)|MOIT2.3(1)|MOIT2.3(2)|MOIT2.4(1)|

MOIT2.4(2)|MOIT2.5|MOIT2.6|MOIT2.7(1)|MOIT2.7(2)|MOIT2.8|MOIT2.9|MOIT2.10|MOIT2.11|MOIT2.12(1)|

MOIT2.12(2)|MOIT2.12(3)|MOIT2.12(4)|MOIT2.13(1)|MOIT2.13(2)|MOIT2.13(3)|MOIT2.14(1)|MOIT2.14(2)|

MOIT2.14(3)|MOIT2.15(1)|MOIT2.15(2)|MOIT2.15(3)|MOIT2.16(1)|MOIT2.16(2)|MOIT2.17(1)|MOIT2.17(2)|MOIT2.18|MOIT2.18.1|

MOIT2.18.2|MOIT2.18.3|MOIT2.18.4|

MOIT3   หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 

MOIT3.1|MOIT3.2|MOIT3.3

MOIT4  หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 

MOIT4.1.1|MOIT4.1.2|MOIT4.1.3|MOIT4.1.4|MOIT4.1.5|MOIT4.2.2|MOIT4.2.3|MOIT4.3.1|MOIT4.3.2|MOIT4.3.3

MOIT5   หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 

MOIT5.1(1)|MOIT5.1(2)|MOIT5.1(2)|MOIT5.2(3)|MOIT5.1 (4)|MOIT5.1 (5)|MOIT5.1 (6)|MOIT5.1(7)|MOIT5.2.1|MOIT5.2.2|MOIT5.2.3|MOIT5.2(2)|MOIT5.2(3)|MOIT5.2(4)|MOIT5.3(1)|MOIT5.3(2)|MOIT5.3(3)

MOIT6   ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

MOIT6.1.1|MOIT6.1.2(1)|MOIT6.1.2(2)|MOIT6.1.3|MOIT6.2.1|MOIT6.2.2|MOIT6.2.3|

MOIT7   หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 

MOIT7.1|MOIT7.1 (1)|MOIT7.2|MOIT7.2 (1)|MOIT7.3|MOIT7.3 (1)|MOIT7.4|MOIT7.4 (1)

MOIT8   หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 

MOIT8.1|MOIT8.2|MOIT8.3|MOIT8.4|MOIT8.4.1|MOIT8.5

MOIT9   หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน       
 

MOIT9.1|MOIT9.2|MOIT9.3(1)|MOIT9.3(2)|MOIT9.3(3)|MOIT9.4

MOIT10    หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 

MOIT10.1|MOIT10.2|MOIT10.3|

MOIT12   หน่วยงานมีมาตรการ "การป้องกันการรับสิบบน" ที่เป็นระบบ
 

 MOIT12.1|MOIT12.2(1)|MOIT10.2(2)|MOIT12.3|MOIT12.4|MOIT12.5

MOIT13    หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 ตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ  เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564    
 

 MOIT13.1(1)|MOIT13.1(2)|MOIT13.2(1)|MOIT13.2(2)|MOIT13.3

MOIT14    หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาติเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
 

 MOIT14.1|MOIT14.2|MOIT14.3|MOIT14.4(1)|MOIT14.4(2)

MOIT15   หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567
 

 MOIT15.1.1|MOIT15.1.2|MOIT15.1.2|MOIT15.1.3|MOIT15.2.1|MOIT15.2.2|MOIT15.2.3

MOIT16    หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    
 

 MOIT16.1.1|MOIT16.1.2|MOIT16.1.3|MOIT16.2.1|MOIT16.2.2|MOIT16.2.3

MOIT17   หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ
 

 MOIT17.1|MOIT17.2|MOIT17.3

MOIT19

หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : รณีการเรียไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

MOIT19.1|MOIT19.3

   
MOIT20   หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565
 

 MOIT20.1|MOIT20.2(1)|MOIT20.2(2)|MOIT20.3|MOIT20.4|MOIT20.5|MOIT20.6

   
MOIT22   หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน    
 

 MOIT22.1|MOIT22.3

   
   
   
   
   
       
   
   
   
       
   


24 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 349 ครั้ง

Engine by shopup.com