ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ปีงบประมาณ 2566

ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ปีงบประมาณ 2566

 

MOIT1   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        MOIT1.1.1 | MOIT1.1.2 | MOIT1.1.3 | MOIT1.1.4 | MOIT1.2.1 | MOIT1.2.2 | MOIT1.2.3
MOIT2   หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  MOIT2.1.1(1) | MOIT2.1.1(2) | MOIT2.1.2(1) | MOIT2.1.2(2) | MOIT2.1.3(1) | MOIT2.1.3(2) | MOIT2.1.4(1) MOIT2.1.4(2) |
  MOIT2.1.5(1) | MOIT2.1.5(2) | MOIT2.1.5(3) | MOIT2.1.6(1) | MOIT2.1.6(2) | MOIT2.1.7(1) | MOIT2.1.7(2) | MOIT2.1.8(1) |
  MOIT2.1.8(2) | MOIT2.2(1) | MOIT2.2(2) |    MOIT2.3(1)MOIT2.3(2) | MOIT2.4(1)MOIT2.4(2) | MOIT2.5(1) | MOIT2.5(2) |
  MOIT2.6 | MOIT2.7(1) | MOIT2.7(2) | MOIT2.8(1) | MOIT2.8(2) | MOIT2.9(1) | MOIT2.9(2) | MOIT2.10 | MOIT2.11(1) | MOIT2.11(2) |
   MOIT2.12(1) | MOIT2.12(2) | MOIT2.13(1) | MOIT2.13(2) | MOIT2.14(1) | MOIT2.14(2) | MOIT2.15(1) | MOIT2.15(2) |
   MOIT2.16(1) | MOIT2.16(2) | MOIT2.17(1)MOIT2.17(2) | MOIT2.18.1 | MOIT2.18.2 | MOIT2.18.3 | MOIT2.18.4 | MOIT2.18.5
MOIT3   หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    MOIT3.1 | MOIT3.2 | MOIT3.3
MOIT4   หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    MOIT4.1.1 | MOIT4.1.2 | MOIT4.1.3 | MOIT4.1.4 | MOIT4.1.5MOIT4.2 | MOIT4.2.1(1) | MOIT4.2.1(2) | MOIT4.2.2 | MOIT4.2.2(2)MOIT4.2.3 | MOIT4.2.3(2) | MOIT4.3.1 | MOIT4.3.2 | MOIT4.3.3 
MOIT5   หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 

 MOIT5.1MOIT5.1(1) | MOIT5.1(2) | MOIT5.1(3) | MOIT5.2MOIT5.2(1) | MOIT5.2(2) | MOIT5.2(3) MOIT5.3 

MOIT5.3(2) | MOIT5.3(3) | MOIT5.3(4) | MOIT5.3(5) | MOIT5.3(6) | MOIT5.4 | MOIT5.4(2) | MOIT5.4(3) | MOIT5.4(4) | MOIT5.4(5) |

MOIT6   ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    MOIT6.1.1 MOIT6.1.2 | MOIT6.1.3 | MOIT6.2.1 | MOIT6.2.2 | MOIT6.2.3    
MOIT7   หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    MOIT7.1 | MOIT7.1(2) | MOIT7.2 | MOIT7.2(2) | MOIT7.3 | MOIT7.3(2)MOIT7.4 MOIT7.4(2)
MOIT8   หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
    MOIT8.1 | MOIT8.2 | MOIT8.3 | MOIT8.4 | MOIT8.5MOIT8.6 
MOIT9   หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
 
  MOIT9.1 MOIT9.2 | MOIT9.3(1) MOIT9.3(2)MOIT9.4 
MOIT10   หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    MOIT10.1 MOIT10.1(2)MOIT10.2(1) | MOIT10.2(2) | MOIT10.2(3)MOIT10.2(4)MOIT10.2(5)MOIT10.2(6) MOIT10.3 | MOIT10.3(2)    
MOIT11    หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
 
  MOIT11.1 | MOIT11.1(2)MOIT11.2MOIT11.3 | MOIT11.4 | MOIT11.5 | MOIT11.6 | MOIT11.7 
MOIT12   หน่วยงานมีมาตรการ "การป้องกันการรับสิบบน" ที่เป็นระบบ
    MOIT12.1 | MOIT12.2 | MOIT12.3 MOIT12.4 MOIT12.5 MOIT12.6 MOIT12.7
MOIT13   หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
    MOIT13.1 | MOIT13.2 | MOIT13.3    
MOIT14   หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาติเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
    MOIT14.1MOIT14.2 | MOIT14.3 | MOIT14.4 | MOIT14.5
MOIT15   หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  MOIT15.1(1) MOIT15.1(2)MOIT15.1(3)MOIT15.2(1) | MOIT15.2(2) | MOIT15.2(3)
   
MOIT16   หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    MOIT16.1(1) | MOIT16.1(2) | MOIT16.1(3) | MOIT16.2(1) | MOIT16.2(2) | MOIT16.2(3)    
MOIT17    หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ    
 
  MOIT1ุ7.1 | MOIT17.2 | MOIT17.3 
MOIT18    หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 
    MOIT18.1 MOIT18.2 | MOIT18.3 | MOIT18.4 MOIT18.5
MOIT19    หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    MOIT19.1 | MOIT19.2(1) | MOIT19.2(2) | MOIT19.2(3)  | MOIT19.2(4)MOIT19.3
MOIT20    หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565
 
  MOIT20.1 | MOIT20.2 | MOIT20.3 | MOIT20.4 | MOIT20.5 | MOIT20.6 
   
MOIT21    หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณสุข
    MOIT21.1 | MOIT21.2 | MOIT21.3 | MOIT21.4 | MOIT21.5 | MOIT21.6
MOIT22   หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
    MOIT22.1 MOIT22.2 | MOIT22.3     
   

 


15 กันยายน 2566

ผู้ชม 969 ครั้ง

Engine by shopup.com