ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ปีงบประมาณ 2565

ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ปีงบประมาณ 2565

 

MOIT1   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        MOIT1.1.1 | MOIT1.1.2 | MOIT1.1.3 | MOIT1.1.4 | MOIT1.2.1 | MOIT1.2.2 | MOIT1.2.3
MOIT2   หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 

  MOIT2.1.1(1) | MOIT2.1.1(2) | MOIT2.1.2(1) | MOIT2.1.2(2) | MOIT2.1.3(1) | MOIT2.1.3(2) | MOIT2.1.4(1) MOIT2.1.4(2) | MOIT2.1.5(1) | MOIT2.1.5(2) | MOIT2.1.5(3) | MOIT2.1.6(1) | MOIT2.1.6(2) | MOIT2.1.7(1) | MOIT2.1.7(2) | MOIT2.1.8(1) | MOIT2.1.8(2) | MOIT2.2(1) | MOIT2.2(2) | MOIT2.3(1) | MOIT2.3(2) | MOIT2.4(1)   | MOIT2.4(2) | MOIT2.5(1) | MOIT2.5(2) | MOIT2.6 | MOIT2.7(1) | MOIT2.7(2) | MOIT2.8(1) | MOIT2.8(2) | MOIT2.9(1) | MOIT2.9(2) | MOIT2.10(1) | MOIT2.10(2)   | MOIT2.11(1) | MOIT2.11(2) | MOIT2.12(1) | MOIT2.12(2) | MOIT2.13(1) | MOIT2.13(2) | MOIT2.14(1) | MOIT2.14(2) | MOIT2.15(1) | MOIT2.15(2) | MOIT2.16(1) | MOIT2.16(2) | MOIT2.17 | MOIT2.17.1 | MOIT2.17.2 | MOIT2.17.3 | MOIT2.17.4 | MOIT2.17.5

MOIT3   หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    MOIT3.1 | MOIT3.2 | MOIT3.3
MOIT4   หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    MOIT4.1.1 | MOIT4.1.2 | MOIT4.1.3 | MOIT4.1.4 | MOIT4.1.5 | MOIT4.2.1 | MOIT4.2.2 | MOIT4.2.3 | MOIT4.3.1 | MOIT4.3.2 | MOIT4.3.3
MOIT5   หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 

  MOIT5.1(1) | MOIT5.1(2) | MOIT5.2(1) | MOIT5.2(2) | MOIT5.2(3) | MOIT5.2(4) | MOIT5.2(5) | MOIT5.2(5) | MOIT5.2(6) | MOIT5.2(7) MOIT5.2(8) MOIT5.2(9) MOIT5.2(10) | MOIT5.2(11) | MOIT5.2(12)MOIT5.3(1) MOIT5.3(2)

MOIT6   ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    MOIT6.1.1 | MOIT6.1.2 | MOIT6.1.3 | MOIT6.2.1 | MOIT6.2.2 | MOIT6.2.3    
MOIT7   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
    MOIT7.1 | MOIT7.2 | MOIT7.3 | MOIT7.4 MOIT7.5
MOIT8   หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    MOIT8.1 | MOIT8.1(2) | MOIT8.2 | MOIT8.2(2) MOIT8.3 | MOIT8.3(2) | MOIT8.4
MOIT9   หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 
  MOIT9.1 MOIT9.2 | MOIT9.3 MOIT9.4 MOIT9.5 | MOIT9.6
MOIT10   หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
    MOIT10.1 MOIT10.2(1) | MOIT10.2(2) | MOIT10.3 MOIT10.4    
MOIT11    หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 
  MOIT11.1(1) MOIT11.1(2) | MOIT11.2 MOIT11.3(1) MOIT11.3(2) MOIT11.4 MOIT11.4(2) 
MOIT12   หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
    MOIT12.1 | MOIT12.2 | MOIT12.3 MOIT12.4 MOIT12.5 MOIT12.6 MOIT12.7
MOIT13   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในป้องกันการรับสิบบน
    MOIT13.1 | MOIT13.1(2) | MOIT13.2(1) | MOIT13.2(2) | MOIT13.2(3) | MOIT13.2(4) | MOIT13.2(5) | MOIT13.2(6) | MOIT13.2(7) | MOIT13.3MOIT13.4(1) MOIT13.4(2)    
MOIT14   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสิบบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
    MOIT14.1(1) | MOIT14.1(2) | MOIT14.2 | MOIT14.3 | MOIT14.4 | MOIT14.5 | MOIT14.6 MOIT14.6(2)
MOIT15   หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
 
  MOIT15.1 MOIT15.2 | MOIT15.3 | MOIT15.4 MOIT15.5
   
MOIT16   หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน   
    MOIT1ุ6.1(1) | MOIT16.1(2) | MOIT16.2(1) | MOIT16.2(2) | MOIT16.3(1) | MOIT16.3(2)    
MOIT17    หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน    
 
  MOIT1ุ7.1(1) | MOIT17.1(2) | MOIT17.1(3) | MOIT17.1(4)MOIT17.2(1) | MOIT17.2(2) | MOIT17.2(3) | MOIT17.2(4) | MOIT17.3(1) | MOIT17.3(2) | MOIT17.3(3) | MOIT17.3(4)
MOIT18    หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
    MOIT18.1 MOIT18.2 | MOIT18.3 | MOIT18.4 MOIT18.5
MOIT19    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
    MOIT19.1 | MOIT19.2 | MOIT19.3 | MOIT19.4 | MOIT19.5 | MOIT19.6 | MOIT19.7 | MOIT19.8 | MOIT19.9 
MOIT20    หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  MOIT20.1(1) | MOIT20.1(2) | MOIT20.2(1) | MOIT20.2(2) | MOIT20.2(3) | MOIT20.2(4) | MOIT20.3(1) | MOIT20.3(2)
   
MOIT21    หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา 
    MOIT21.1 | MOIT21.2 | MOIT21.3 | MOIT21.4 | MOIT21.5 | MOIT21.6
MOIT22   หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
    MOIT22.1 MOIT22.2 | MOIT22.3 | MOIT22.4 MOIT22.5    
MOIT23    หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
    MOIT23.1 MOIT23.2 | MOIT23.3 | MOIT23.4 MOIT23.5 | MOIT23.6 | MOIT23.7 
   

 


22 มิถุนายน 2566

ผู้ชม 694 ครั้ง

Engine by shopup.com