นโยบาย

นโยบายของสาธารณสุขอำเภอเมือง


๑. ส่งเสริมการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะเหมาะสมกับงาน

๒. ส่งเสริมการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกระดับด้วยหัวใจเปี่ยมรัก (humanized care)

๓. สนับสนุน/ส่งเสริมความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทีม

๔. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมคุณภาพ ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

๕. ทุกหน่วยงานมีการวางแผนการดำเนินการ ปฏิบัติงานตามแผน และควบคุมการทำงานโดยใช้ตัวชี้วัด

 


29 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 366 ครั้ง

Engine by shopup.com